Szállás
 
1 euro4.45 lei
1 dollar3.95 lei
100 forint1.44 lei